Меню Затваряне

Безопасни лакове за директен контакт с храни

Използването на безопасни лакове при изработката на опаковки за храни е от изключителна важност. Контактът на храните с опаковките и недопускането на миграция на вещества става все по-важно изискване. Използваните материали и консумативи не трябва да вредят на здравето, нито да оказват вредно въздействие върху намиращите се вътре хранителни продукти. В тази посока вече  съществуват редица регламенти, правила и изисквания, които следва да бъдат познавани и спазвани. Отговорността за това се носи от тези, които пускат опаковките на пазара, но за всеки по веригата е задължително да предлага решения, които да гарантират тази безопасност. Ето защо решихме да ви запознаем с най-важното в областта на лаковете, подходящи за досег с храни.

Безопасни лакове за хранителната индустрия FoodSafe

Правните въпроси, с които следва да се запознаете

Най-важно от всичко е, че от опаковката нито при директен, нито при индиректен досег с храните, не бива да се прехвърлят вещества:

✔ застрашаващи здравето;
✔променящи състава на храната;
влошаващи органолептичните характеристики.

В регламент EC №1935/2004 са описани материали и вещества, които могат да бъдат в пряк досег с храните. Пак там са посочени техническите критерии, на които те трябва да отговарят. От изключителна важност е да може да се гарантира проследимост на материалите в целия път на производство. Към същия регламент под формата на специфична мярка е създадена директива ЕС №10/2011 (PIM), която въпреки липсата на конкретно дефинирани изисквания определя принципите за използване на пластмаси при директен контакт с храни. Тук спадат изискванията относно тестове за миграция, като е посочена глобална границата от 60 mg/kg и специфични нива за отделни вещества.

Друг практически регламент, който следва да се вземе предвид е ЕС №2023/2006. В него са описани изискванията към производството на продукти, безопасност и управление на качеството. От съществено значение е изграждането на добра система за управление на риска по време на цялото производство. В предвид трябва да се вземе наличието на всички вещества, както добавените, така и тези, които могат да попаднат случайно. За опаковките, които се произвежда в или за швейцарския пазар е нужно да се спазва и наредба SR 817.023.21, съдържаща списък от две части на вещества, които могат да се ползват за отпечатване на хранителни опаковки. Пак там като основна референция относно мастилата за печат се дава документът Nestlé Guidance Note.

Видове миграция

Преди да преминем към видовете миграция е добре да дефинираме разликата между директен и индиректен контакт с храните. При първия съществува физически контакт и съответно много голям потенциал за пренос при наличие на вредни вещества. При втория говорим за вероятност от взаимодействие на храната, например с външните страни при изваждане от опаковката. Подобна миграция може да има от страна на използваните мастила или лакове и тя бива два основни типа: пренесена или проникваща. Първата се причинява от контакта при триене между отпечатаната и неотпечатаната страна на листа при производство. При втория случай говорим за проникване през медията на вещества от мастилата и лаковете. Използването на материали, които възпрепятстват това преминаване е силно препоръчително. Могат да се добавят още два типа, по-рядко срещани миграции: директна и газообразна. При първата се наблюдава директен трансфер на вещества към храните, а при втората това се случва при повишена температура, например при използване на микровълнова фурна, когато се отделят летливи вещества и попадат в храната.

Въз основа на това могат да бъдат посочени три основни аспекта, от които се влияе миграцията:
✔ Бариерните свойства на опаковката. Те биват комбинация от функционални и абсолютни. Функционалната се обвързва със законовите изисквания, докато за абсолютна говорим при опаковки от метал или стъкло, които са напълно непропускливи.
✔ Използваните материали – субстрат, мастила, лакове.
✔ Условията при производство и обработка, така че да се сведе до минимум възможността от пренесена миграция

Изисквания към отделните етапи в производството

За суровините е необходимо да се спазват критериите за чистота, забранителните списъци, спецификациите и приложимото законодателство. За целта следва внимателно да се подбират всички суровини и спомагателни материали. Да се съобразят изискванията на крайния продукт, който ще бъде в опаковката и дали ще има пряк или непряк контакт на храните с него. Изключително важно е да се направи анализ на основните суровини в акредитирани лаборатории.

При производството следва да се налагат най-добрите практики и да се въведе качествен контрол на всички нива. Към това влизат конкретни споразумения с доставчиците и партньорите, спазване на всички изисквания при обработка на материалите и внедряване на сертифицирана система за управление.

Крайният продукт трябва да гарантира безкритичен трансфер на вещества в хранителните продукти и съответствие с границите на миграция. Това трябва да става чрез проследимост на всички нива за спазването на изискванията в посочените по-горе регламенти.

Решението, което ние препоръчваме е серията безопасни лакове FoodSafe

Безопасни лакове за хранителната индустрия

Серията безопасни лакове FoodSafe отговаря на всички критерии и изисквания за производство на опаковки с директен достъп до храни. Характеризират се с ниска миграция (под границата от 60 mg / kg). Тествани и акредитирани са в реномирани лаборатории, където е доказано безопасното им използване при контакт със сухи и мазни храни. Предлаганите от нас безопасни лакове от тази серия съответстват на швейцарската наредба и съдържат само тези суровини, посочени в положителния списък SR 817.023.21. Свържете се с нас, при необходимост от допълнителна информация относно продуктите на Actega, подходящи за ползване в областта на хранителната индустрия.